KPSS SINAV SONUÇ BELGESİNDE SAHTECİLİK YAPARAK KAMU KURUMUNA GİRME, SUÇ VASFI

KPSS SINAV SONUÇ BELGESİNDE SAHTECİLİK YAPARAK KAMU KURUMUNA GİRME, SUÇ VASFI

KPSS SINAV SONUÇ BELGESİNDE SAHTECİLİK YAPARAK KAMU KURUMUNA GİRME, SUÇ VASFI

YARGITAY 15. Ceza Dairesi

Esas No : 2017/2455

Karar No : 2018/250

 

SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik SUÇ TARİHİ : 25/09/2008 HÜKÜM : Beraat TEMYİZ EDEN : Katılan vekili

 

Sanığın nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından beraatına ilişkin hükümler, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;

 

Sanığın, 17/09/2006 tarihinde yapılan KPSS 2 sınavında KPSS P94 puan türünde gerçekte 58.050 puan aldığı halde, sınav sonuç belgesinde sahtecilik yapmak suretiyle puanını 74.950 olarak değiştirip, bu belgeye istinaden 2008 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'na 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi çerçevesinde başvurarak sözleşmeli imam-hatip olduğu ve gerekli sıfatı taşımadığı halde maaş ve diğer özlük haklarından yararlandığı iddia edilen olayda;

 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imam-hatipliğe sözleşmeli statüde atama yaparken, KPSS puanını ÖSYM'den mutlaka sorup sormadığı, bu konudaki uygulamanın ne olduğu belirlenerek, kurumca her defasında araştırma yapılıp yapılmadığının tespitinden sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden, eksik inceleme ve araştırma sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması,

 

Kanuna aykırı olup, katılan vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükümlerin 5320 sayılı Kanun'un 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 11/01/2018 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

 

KARŞI OY:

 

...Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2012/272 Esas 2013/21 Karar nolu dosyasında, Sanık Mustafa C...'nın KPSS'den 58.050 puan aldığı halde, KPSS den 74.95 puan almış gibi düzenlediği 12/08/2008 tarihli başvuru belgesini din görevlisi olmak için imzalayarak kuruma verip imam hatip olarak atanarak dört yıl görev yapıp maaş alması olayında,

 

Sanığın eylemine uyan özel evrakta sahtecilik suçu ve bu şekilde dört yıl görev yaparak maaş almak suretiyle kamu kurumunu zarar uğratmak suretiyle dolandırıcılık suçu oluştuğundan, sanığın belirtilen suçlardan cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken ...Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2012/272 Esas 2013/21 Karar nolu kararı ile her iki suçtan sanığın beratine karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.

 

Özel evrakta sahtecilik ve bu şekilde dört yıl görev yaparak maaş almak suretiyle kamu kurumunu zarar uğratmak suretiyle dolandırıcılık suçlarından cezalandırılması gerektiğini, kararın bu şekilde bozulmasına karar verilmesi gerektiği düşüncesinde olduğumdan,

 

Sayın çoğunluğun ...Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2012/272 Esas 2013/21 Karar nolu dosyasının, eksik inceleme yönünden bozulması görüşüne, değişik gerekçe ile muhalif olduğumdan katılmıyorum.15/01/2017

 

KARŞI OY;

 

Sanığın, ÖSYM tarafından 2006 yılında yapılan KPSS sınavında 58.050 not almasına ve bu notu itibariyle, Diyanet İşleri Başkanlığınca 657 sayılı Kanunun 4/B çerçevesinde sözleşmeli statüsünde istihdam edilen imam-hatip ve müezzin kayyım sınavına müracaat ve istihdam edilme koşuları taşımadığı halde, gerçeğe aykırı olarak sınav sonucunu 77.950 olacak şekilde değiştirip, bu bilgilerin doğruluğunu kuruma sunduğu 12/08/2008 tarihli beyanlarıyla onaylayıp, belgeyi imzaladığı, bu şekilde hazırlanan belgenin ilgili memur tarafından mühürlenip imzalandığı, daha sonra ilgili kuruma sunularak atamasının yapıldığı, gerçek durum ortaya çıkıncaya kadar kamu kurumunda çalışarak haksız menfaat temin ettiği, sanığın duruşmada alınan savunmasındaki ikrarı, dosyada mevcut belge aslı ve tüm delilleri itibarıyla atılı suçların sübut bulduğu,

 

Sanık tarafından hazırlanan suça konu belgenin yetkili memur tarafından imzalanıp onaylandığı, bu suretle resmi belge koşullarını taşıdığı, sahte belgeye istinaden haksız menfaat temin etmek suretiyle dolandırıcılık suçunun unsurları itibariyle oluştuğu anlaşıldığından, mahkemenin beraat hükmünün bozulması, suça konu belgenin yetkili memurun denetiminden geçerek ilgili kuruma verilmesi, aslı dosyada mevcut olup fotokopi olmayan bu belgeye dayanarak sınava girip atanması nedeniyle, ayrıca bu hususun ÖSYM'den sorulmasına gerek görülmediği, bu şekildeki bir araştırmanın sonuca etkili olmayacağı düşüncesiyle sayın çoğunluğun eksik inceleme ile hüküm kurulduğundan bahisle bozma isteyen düşüncelerine iştirak edilmemiştir.