Kira Sözleşmesinin feshinde dikkat edilmesi gereken süreler

Kira Sözleşmesinin feshinde dikkat edilmesi gereken süreler

Kira Sözleşmesinin feshinde dikkat edilmesi gereken süreler

Kira Sözleşmesine dayanak yapılarak eğer ki kiraya veren kiracısından akde uygun davranmasını aksi halde sözleşmeyi feshedeceğini ihbar edecek ise , Borçlar Kanununun 316. Maddesi gereği kiracıya en az 30 günlük süre vermesi gerekecektir. Diğer bir anlatımla kiracınız eğer ki kira bedelini ödemiyor yahut kira sözleşmesinin hilafına başka bir eylemde bulunuyorsa , akde uygun hareket etmesi için kiracınıza 30 günlük yasal süreyi vermeniz gerekecektir.  Bu kural Çatılı İşyerlerinin kiralanmasına ilişkin kira sözleşmeleri için geçerli iken    Diğer kira ilişkilerinde ise, kiraya veren, kiracıya önceden bir ihtarda bulunmaksızın, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir. Ve ayrıca eklemek gerekir ki  Konut ve çatılı iş yeri kirasında, kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilecektir.

 T.C. YARGITAY 3.HUKUKDAİRESİ ESASNO: 2017/8658 KARAR NO: 2018/173 KARAR TARİHİ:16.1.2018 >>KİRA SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ-- KİRACININ KİRALANANI SÖZLEŞMEYE UYGUN OLARAK ÖZENLE KULLANMAK VE KİRALANANIN BULUNDUĞU TAŞINMAZDA OTURAN KİŞİLER İLE KOMŞULARA GEREKLİ SAYGIYI GÖSTERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ, 30 GÜNLÜK SÜRE VERİLMESİ ŞARTI. 6098/m.316 ÖZET : Akde aykırılık nedenine dayanılarak açılan davada tahliye kararı verilebilmesi için akde aykırı davranışın önemli ve doğrudan doğruya kiralananın bizzat kullanılması ile ilgili olması gerekir. Taraflar arasında 01/08/2012 tarihli kira sözleşmesi konusunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davacı kiraya veren tarafından gönderilen 20/07/2015 tarihli ihtarname ile; kiralananın üçüncü kişi tarafından kullanılmasının akde aykırılık teşkil ettiği belirtilerek ihtarnamenin tebliğinden itibaren 15 gün içinde akde aykırılığın giderilmesi istenilmiştir. Dava konusu kiralanan çatılı işyeri niteliğinde olduğundan davacı tarafından yukarda açıklanan esaslar çerçevesinde, davalıya en az 30 gün süreli ihtar gönderilmesi gerekirken 15 gün süre verilmesi doğru değildir. Bu sebeple davanın reddine karar verilmesi gerekir. DAVA : Taraflar arasındaki kiralananın tahliyesi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü: KARAR Akde aykırılık nedenine dayanılarak açılan davada tahliye kararı verilebilmesi için akde aykırı davranışın önemli ve doğrudan doğruya kiralananın bizzat kullanılması ile ilgili olması gerekir Taraflar arasında 01/08/2012 tarihli kira sözleşmesi konusunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davacı kiraya veren tarafından gönderilen 20/07/2015 tarihli ihtarname ile; kiralananın üçüncü kişi tarafından kullanılmasının akde aykırılık teşkil ettiği belirtilerek ihtarnamenin tebliğinden itibaren 15 gün içinde akde aykırılığın giderilmesi istenilmiştir. Dava konusu kiralanan çatılı işyeri niteliğinde olduğundan davacı tarafından yukarda açıklanan esaslar çerçevesinde, davalıya en az 30 gün süreli ihtar gönderilmesi gerekirken 15 gün süre verilmesi doğru değildir. Bu sebeple davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. SONUÇ : Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde olduğundan kabulüyle hükmün HUMK'nun 428.maddesi gereğince davalı yararına BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 6100 Sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 Sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16.01.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.