İcra Takibinden Sonra Mirasın Reddedilmesi Halinde Borca İtiraz Etmiş Sayılmayacaksınız

İcra Takibinden Sonra Mirasın Reddedilmesi Halinde Borca İtiraz Etmiş Sayılmayacaksınız

İcra Takibinden Sonra Mirasın Reddedilmesi Halinde Borca İtiraz Etmiş Sayılmayacaksınız

Mirasçınızın borcuna ilişkin  mirasçı olarak hakkınızda başlatılan icra işlemlerinde tarafınıza yapılan icra/ödeme emrinin tebliğinden sonra mirasın reddi kararının verilmesi halinde , icra borcuna itiraz etmiş sayılmayacaksınız. Ezcülme Mirasçının mirasının reddedilmesi işlemi ve bu kararın kesinleşmesi , icra dosyasının kesinleşmesinden sonra vukuu bulur ise borçtan sorumluluğunuz devam edecektir.

 

 

 T.C
YARGITAY
12.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2016/28392
KARAR NO:2018/2090
KARAR TARİHİ:28.02.2018
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi…. Her ne kadar Hukuk Genel Kurulu’nun, 19.11.2014 tarih ve 2013/12-2240 E. - 2014/929 K. sayılı olup, Dairemizce de benimsenerek içtihat değişikliğine gidilen kararı ile; mirasın reddi nedeniyle borçtan sorumlu olunmadığına ilişkin iddianın, borca itiraz olduğu ve ödeme emrinin tebliği üzerine takibin şekline göre yasal süre içinde ilgili merciye yapılması gerektiği kabul edilmiş ise de, bu ilke, mirasın reddine ilişkin mahkeme kararının, icra takibinin kesinleşmesinden önceki bir tarihte alındığı hallerde uygulanmaktadır.

Somut olayda, muris ...'in takipten önce 13.01.2010 tarihinde vefat ettiği, takibin mirasçılar hakkında 12.01.2012 tarihinde başlatıldığı, şikayetçi borçlulara ödeme emrinin 19.06.2012, 06.03.2012 ve 22.03.2012 tarihlerinde tebliğ edildiği, mirasın reddine ilişkin davanın, takibin kesinleşmesinden sonra 28.06.2012 tarihinde açıldığı, ...1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 31.05.2013 tarih ve 2012/283 E. - 2013/253 K. sayılı ilamı ile mirası reddetmiş sayılmalarına karar verildiği, kararın 04.07.2013
tarihinde kesinleştiği görülmektedir.

Bu durumda, mirasın reddine ilişkin ilamın, takibin kesinleşmesinden sonra alındığı anlaşılmakla, borçluların talebinin borca itiraz olarak nitelendirilmesi yerinde olmayıp, mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin
reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçluların temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda (2) nolu bentte yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28.02.2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.